VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Milana Jandy, se sídlem Gagarinova 515, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zapsaného v živnostenském rejstříku pod IČ 17339936 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek prodávajícího a herního serveru. Webové stránky jsou prodávajícím provozovány na internetové adrese creativeportal.eu (dále jen „webová stránka“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Pravidla používání služeb herního portálu CreativePortal.eu jsou dostupná k zobrazení na webové stránce https://creativeportal.eu/pravidla/ pod názvem Pravidla (dále jen „pravidla“). Jestliže jsou tyto obchodní podmínky v rozporu s pravidly, platí ustanovení uvedené v těchto obchodních podmínkách.

Kupní smlouva

 1. Veškeré prezentované zboží na webových stránkách a herních serverech je informativního charakteru, a to včetně cen uvedeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”) a všech souvisejících poplatků (pokud není uvedeno jinak). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách nebo herním serveru. Prodávající je oprávněn uzavřít kupní smlouvu za jiných, individuálních podmínek.
 2. V případě, že je zboží digitálního charakteru a není prodáváno na fyzickém nosiči, náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou 0,- Kč a nemusí již být uvedeny (pokud není uvedeno jinak).
 3. Před odesláním platby a dokončením objednávky je kupující povinen si zkontrolovat veškeré zadané údaje. Odesláním objednávky či zaplacením za zboží stvrzuje jejich správnost.
 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká úspěšným dokončením objednávky (tj. úspěšným dokončením platby – zaplacením objednávky).

Přeprava a dodání zboží

 1. Při objednání zboží digitálního charakteru dodávaného bez fyzického nosiče – například hodnost nebo rubíny (dále jen „Výhody”) dochází k dodání zboží ihned po úspěšném přijetí platby objednávky na účet prodávajícího. V případě nedodání výhod do 5 dnů od správného zaplacení objednávky má kupující nárok na podání reklamace objednávky.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na webových stránkách či herním serveru.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu prodávaného zboží bez předchozího upozornění.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv kupujícímu odebrat zakoupené zboží bez možnosti jakékoliv náhrady.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělit spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Nejedná-li se o případ uvedených v bodě č. 14 obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, ve kterém je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla společnosti, či na adresu elektronické pošty (e-mail) admin@creativeportal.eu.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu č. 18 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodů č. 18 a 19 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to převodem z účtu na účet.
 5. V případě, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Nedostupnost služeb

 1. V případě zrušení například webových stránek či herního serveru, který slouží k využití zakoupeného zboží, má prodávající povinost oznámit uzavření dopředu a doložit to zdůvodněním.
 2. Prodávající má také právo na odebrání zakoupeného zboží kupujícímu v případě zrušení webových stránek či herního serveru.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. V souvislosti s novelou zákona o ochraně osobních údajů GDPR je vyžadován souhlas zákazníka před odesláním objednávky se zpracováním osobních údajů.
 3. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.
  • Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zákaznická podpora

 1. V případě problémů se zakoupením zboží, objednávkou, nebo pouze s dotazem se kupující, nebo potencionální zákazník může obrátit na podporu, která je umístěna na komunikační platformě Discord, formou ticketu na webových stránkách nebo prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.
 2. Kupující či potencionální zákazník je povinen vždy uvádět přesné, úplné a pravdivé informace a ve svých zprávách se vyjadřovat slušně. V opačném případě nemusí být prodávajícím poskytnuta podpora.